En stiftelse för sjöfolk som går i hamn i Stockholm

Stiftelsen Stockholms Sjöfartshotell är en ekonomiskt helt fristående, ideell stiftelse med ändamål att bedriva hotellverksamhet för sjöfolk och i samband därmed anordna olika former av fritidsaktiviteter för sjöfolk. Den övergripande uppgiften för stiftelsen är således att förbättra de sociala förhållandena för sjöfolk när de är i land. Stiftelsens styrelse har att fatta beslut om lämpliga och erforderliga åtgärder för att nå detta mål.

Stiftelsens verksamhet är förlagd till fastigheten, Prinsen 17 (Sjöfartshotellet). Verksamheten består dels av hotelldrift med rabatterat boende för sjöfolk på Sjöfartshotellet i Stockholm dels klubbverksamhet på Katarina Sjöfartsklubb inrymd i Sjöfartshotellet.

Stiftelsen strävar efter att utveckla sin service till sjöfolk i takt med att sjöfartsnäringens förutsättningar och därmed behoven förändras. Detta sker dels genom kontinuerliga kontakter med målgruppen i samband med verksamheten på klubben dels genom studiebesök och genom att delta i seminarier/möten med andra parter inom sjöfartsnäringen. Dessutom införskaffas mycket information genom nära kontakt och samarbete med en hel rad organisationer verksamma inom sjöfartsnäringen.